Nytt fra LMK 1-2018

  Nytt fra LMK 1/2018.

Nytt år og nye muligheter.

2017 var et år som vil bli husket for mye uro både internt og eksternt i LMK. Landsmøtet 2017 var preget av flere tunge saker. Den kanskje mest dominerende og omfattende saken var knyttet til at Styret i LMK valgte å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge 27. januar 2017 – lenge før avtalen normalt skulle løpe ut. LMK hadde vektige grunner for dette, og en særskilt bestemmelse i avtaleverket mellom WaterCircles Norge og LMK muliggjorde dette, da det hadde skjedd vesentlige endringer i selskapet både med hensyn til eierforhold og økonomi. Styret i LMK ønsket at Landsmøtet 2017 skulle få innsikt hva saken dreiet seg om, og resultatet ble 85 sider bestående av vedlegg/dokumentasjon, redegjørelse og juridiske vurderinger og anbefalinger foretatt på vegne av LMK fra et av landets mest profilerte advokatkontor.

Landsmøtet vedtok med et overveldende flertall å stille seg bak Styrets vurdering, og da det «lå i lufta» at et kommende juridisk etterspill ville komme, ble det gitt aksept for at betydelige og ikke p.t. kjente advokatkostnader kunne bli resultatet. En ikke uventet konflikt fulgte, men det hele endte i et forlik i juli 2017 hvor det ble enighet om at samarbeidet fortsatte ut 2017.

Det må derfor erkjennes at mye tid og ressurser i 2017 gikk med til nettopp denne forsikringssaken. Fremdeles er det forhold rundt samarbeidet som ikke er avklart, men samarbeidsperioden er over og LMK velger nå å se fremover!

 

Samarbeidet med IF er påbegynt – viktig at alle med LMK-forsikring flytter.

Midt oppe i alle tumultene rundt forsikring måtte Styret i LMK også tenke fremover. Det skulle komme dager også etter at samarbeidet med WaterCircles Norge var avsluttet. Det ble viktig å finne en stor og solid aktør, som på en fagmessig måte kunne håndtere og forstå den gruppen LMK representerer. Hensynet til LMKs medlemmer måtte veie tyngst samtidig som det måtte sikres en bærekraft i avtaleverket som gjør LMKs videre liv og virke mulig. IF ble derfor et naturlig valg, og alle signaler LMK har mottatt i etterkant av Landsmøtet har pekt på IF. Dette er kanskje ikke tilfeldig da LMK tidligere hadde et svært godt samarbeid med IF frem til overgangen med Tennant i 2005. Mange valgte den gang å bli igjen i IF, og i etterpåklokskapens tegn kan nok også LMK fastslå «at gresset ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet». IF har siden bruddet i 2005 fortsatt utviklingen av kompetanse på veteran- og hobbykjøretøy, dette blant annet gjennom samarbeidet med Amcar.

Ekstra viktig nå blir at alle som fortsatt ønsker å slutte opp om LMK og LMK-Forsikringen nå sier opp sine forsikringer hos WaterCircles, slik at alle med tilknytning til LMK igjen kan samles under same fane og utvikle forsikringstilbudet i fellesskap. Det er viktig å huske på at Landsmøtet 2017, basert på fremlagt dokumentasjon, nærmest enstemmig ønsket LMK ut av samarbeidet med WaterCircles. Dette vedtaket bør nå klubbene følge opp slik at klubbenes medlemmer, som faktisk har søkt om en LMK-forsikring, også kan få muligheten til dette fra 2018. Alle forsikringstakerne, som står igjen i WaterCircles nå, har ingen LMK-forsikring lenger. Ekstra viktig blir det derfor at klubbene bistår LMK med å få ut denne informasjonen. Her bør også klubbene ha et selvstendig ansvar for at egne medlemmer får tilstrekkelig informasjon. LMK opplever daglig at den informasjonen vi publiserer ut til klubbene ikke kommer tilstrekkelig frem til enkeltmedlemmene.

LMK-Forsikringen er også blitt vesentlig forbedret gjennom den nye avtalen med IF fra 2018. IF har i tillegg til bedre vilkår, forenklet søknadsprosess, lavere egenandeler og bedre veihjelpstjeneste, også garantert at de vil gi lik pris på samtlige forsikringer uansett hva WaterCircles tilbyr. Dette gjelder også øvrige forsikringer som hus, hytte og bruksbil med mer.

Årsavgiften for 2018 kreves inn av forsikringsselskapene.

De fleste har fått med seg at årsavgiften nå kreves inn av forsikringsselskapene. Litt forvirrende kan det også være at den er omdøpt til trafikkforsikring, men det positive er at den kun kreves inn for det tidsrommet hvor kjøretøyet er registrert. For dem med flere kjøretøy med lite bruk, kan dette være en god mulighet til å spare noen kroner.

LMK vil samtidig påpeke viktigheten av at den enkelte forsikringstaker sjekker at selskapene ikke fakturerer for et avregistrert kjøretøy. LMK har mottatt en rekke henvendelser de siste dagene om at WaterCircles har fakturert trafikkforsikring også for avregistrerte kjøretøy. Det blir derfor ekstra viktig å følge godt med selv.

Trafikkforsikringsforeningen – høye dagmulter.

Vi har varslet om dette tidligere, men fra 1. mars blir det dyrt å eie et registrert kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring. Myndighetenes offisielle tall rundt antallet kjøretøy i Norge på skilt uten gyldig forsikring er urovekkende høyt. Vi får håpe at mye av dette skyldes misforståelser og slurv, og med ny ordning vil nok mange forhold bli brakt i orden. Likevel er det greit å ta en gjennomgang før eventuelle inkassokrav måtte komme. Mange i vår bevegelse har flere kjøretøy, enkelte så mange at det blir lett å miste oversikten.

KNA og KNA-Klubbforsikring – offensiven stopper opp.

Mye er allerede skrevet omkring dette, og de fleste har nok også fått med seg LMKs generelle holdning til dette. Dette konseptet rammer LMK direkte både økonomisk og organisatorisk, og det faktum at samarbeidet også omhandler WaterCircles som forsikringsgiver gjør ikke forholdet enklere. Det kan likevel omtales som positivt at den siste tids fokus på dette problemet har gitt en merkbar motsatt effekt og heller styrket samholdet og lojaliteten innad i LMK. Offensiven fra KNA og WaterCircles kan dermed synes å ha blitt gjennomskuet, og mange stiller spørsmålstegn ved hva denne nye aktøren kan bidra med for veterankjøretøyene i Norge. Alt i alt bør dette være spørsmål om noe langt mer enn forsikring og noe provisjon til klubbene?

Beklageligvis har også KNA-saken fått ytterligere ringvirkninger da det fra eksternt hold ble stilt spørsmålstegn ved habiliteten til LMKs egen styreleder Bjørn G. Johannesen. Styreleder i LMK, Bjørn G. Johannesen, har derfor selv trukket seg fra sitt verv med virkning fra 01.01.2018.

Johannesen sitter p.t. som styreleder i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) samt i styret i eiendomsselskapet Tyrigrava. Tyrigrava er som kjent et sameie mellom NVK og KNA.

Styret beklager den uheldige situasjonen Bjørn G. Johannesen her ufrivillig har havnet i, men i likhet med Johannesen ser man de utfordringene ved et videre virke som ligger til grunn for hans beslutning om umiddelbar avgang fra styret i LMK.

 

LMK v. Styret vil likevel rette en stor takk til Bjørn G. Johannesen for hans innsats for LMK gjennom mange år. Nestleder Geir Iversen vil fungere som Styreleder frem til Landsmøtet 2018.

 

Strategikonferansen nærmer seg.

Det er med stor glede vi ser at 88 delegater er påmeldt Strategikonferansen i LMK kommende helg. Dette til tross for at LMK har meddelt at LMK-klubbene må bære egne kostnader til reise og opphold. Dette gir oss muligheten til å få et bredt og representativt utvalg av eier-klubber, med formål gode tanker og innspill. Konferansen skal være et sted hvor vi gir oss lov til å tenke nytt og i fellesskap forme fremtidens LMK.

Inntil da ønskes alle en riktig god helg!

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Invitasjon til Saab-treff i Tyskland, Mai 2018

 

Vi har fått invitasjon til et Saab-treff i Tyskland 11-13. Mai 2018

 

Se vedlagt PDF for mere infomasjon

Invitation-summer-2018-Tyskland

Viktig informasjon om LMK-Forsikringen

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.

 

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

 

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

 

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

 

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

 

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

Oppdatering om lageret – Dugnader avlyst

Dugnaden, 27.08:
Det var 2 deltakere, Torstein Forseth og Olav Orderdalen i tillegg til Lagerleder.
Arbeidsbenk er snekret og montert inkl en liten bakvegg på benken til å henge opp div verktøy. Vi har fått 1 stk «voksen» skrustikke til store utfordriinger av «Baker’n» og en mindre til «finmekanikk» av leder Ulf som begge skal monteres i benken. Dersom det er flere som ønsker å donere brukandes verktøy, har vi åpne armer?‍??‍♂️?.

Har vært litt liten interesse for dugnadene våre i år, unntatt forrige søndag, og avlyser derfor de 2 neste dugnadene, den 03.09 og 10.09.

Hilsen Lagerleder’n

Info fra legerlederen

Sak 1:
Vi må bygge ny vegg i GSV-lageret, mot nabolageret i syd, pga de gamle platene har sprukket / buler inn i nabolokalet. Gammel vegg er revet.
Gjenstående jobb består av oppsetting av nye spikerslag (skrues inn i metallreoler) og rupanel som vegg (ca 60 m2). Jobben starter søndag 20. august og fortsetter søndag 27. august, dersom en ikke blir ferdig 20.08. Jobben må være ferdig før første bil kommer for vinterlagring hos naboen.
Arbeidstid er kl 10 – kl 16.
Vi trenger denne gangen påmelding av mannskap for å sikre at vi får mange nok medhjelpere til å gjennomføre jobben.
Send mail til uno.leir@online.no eller SMS til 913 55 101 (Uno) og bekreft deltakelse og dato(er) du kommer.

Sak 2:
Info til medlemmer som har bestilt deler på SMS i perioden ca 19.06 og ca ut juli.
Telefonen min døde dessverre etter at jeg mistet den i sjøen i løpet av ferien. Dermed forsvant bestillinger sammen med all øvrig info.
Medlemmer som ikke har mottatt bestilte deler må derfor sende bestilling på nytt, helst via mail.
Beklager det intrufne!
Hilsen
Lagerleder Uno

Feriestengt på delelageret

Lagerleder reiser på ferie 23.06 og er tilbake 24.07. I mellomtiden blir det lite aktivitet inkl. utsending av deler fra lageret. Bestillinger som kommer inn i sommerperioden vil bli notert og ekspedert i tur og orden etter sommerferien.

 

ANNONSERT DUGNAD 25.06 ER AVLYST.

 

God sommer til dere alle!

Kjøp av nedlastbar vare

Fra nå av vil verkstedhåndbøker og delekataloger kun fåes kjøpt som nedlastbar vare iform av PDF fil i nettbutikken, her er en steg for steg forklaring på hvordan man går fram for å kjøpe nedlastbare varer.

Har du ikke program for å åpne PDF filer kan du laste det ned gratis her Adobe Reader

 

Du begynner med å kjøpe varen som vanlig i nettbutikken, går til handlekurven, og deretter til kassen for å fullføre handelen.

Du kan kjøpe vanlige varer som skal sendes, samtidig som en eller flere nedlastbare varer om du ønsker det.

 

Etter at du har fylt ut navn, adresse, betalings informasjon osv. og trykket på «Send Ordre» knappen vil du få opp en ordrebekreftelse side med ordredetaljer som vist nedenfor, her er første mulighet til å laste ned filen(e) du har kjøpt merket med rød ring. (trykk på bildet for å se det større)

Hvis du skulle være så uheldig å få lukket denne siden før du har lastet ned filen(e) er det ikke noe problem. Du vil også motta en e-post med bekreftelse av ordren din, her har du også mulighet til å laste ned filen(e).

Hvis du valgte og lage en bruker i nettbutikken når du fullførte ordren har du enda en mulighet til å laste ned filen(e). Gå inn på «Min konto» øverst på siden, eventuelt hold over «Nettbutikk» og trykk på «Logg inn nettbutikk» hvis ikke «Min konto» vises som på bildet under.

Trykk deretter på «Nedlastinger».

Også her kan du laste ned filen(e). Her kan du også se når linken slutter å virke, du må laste ned filen(e) i løpet av 24 timer etter at kjøpet er gjennomført.

Opplever du problemer med  kjøp eller nedlasting så send meg en e-post nettmann@gsv.no

Dugnad på GSV-lageret søndag 21. mai

Vi fortsetter med dugnadene våre nå på søndag (21. mai) fra kl 10.00 – til max kl 16 – avhengig av frammøte.

Sted: Gjefsenmyrvegen 11, 2770 Jaren. Finner du ikke fram, ring 913 55 101 (Lagerleder).

 

På siste dugnad var GSV representert med hele 2 personer, dugnadsansvarlig Tom Eidesen og Øistein Lid. Dette er dessverre litt for dårlig frammøte!

 

For å få til en effektiv håndtering av bestillinger og leveranser, er vi avhengig av en helt annen innsats på dugnadene våre. Vi henstiller derfor til våre medlemmer å være mere behjelpelig på lageret for å nå vårt felles mål om et lager med orden og oversikt.

 

Nå på søndag trenger vi hovedsakelig litt snekkerhjelp samt hjelp til sortering og merking av deler.

 

Vel møtt!

Hilsen Lagerleder Uno

Velkommen til årets første dugnad på GSV-lageret

Velkommen til årets første dugnad på GSV-lageret søndag 14. mai fra kl 10.00, Gjefsenmyrvegen 2770 Jaren!

Tom Eidesen er dugnadsleder. Praktisk å ha med arbeidshansker lomme- / eller hodelykt og litt niste.

Det vil også være mulig å kjøpe deler.

Velkommen til en hyggelig Saab-dag på Jaren!

 

Hilsen Lagerleder Uno.

Åpen dag på lageret

Velkommen til årets første Åpen Dag på GSV-lageret på søndag (7. mai)!

Dørene åpnes kl 10 og vi holder på til ca kl 16 (avhenger av frammøtet). Det kan være praktisk å ta med lomme- / hodelykt når en skal lete etter deler.

 

For de som kommer sørfra, er den nye vegen og det planfrie krysset åpnet, slik at avkjøringen fra Rv 4 igjen er som i «gamle dager».

 

Adresse til lageret er Gjefsenmyrvegen, 2770 Jaren. Dersom du ikke finner fram, ring lagerleder’n på 913 55 101.

 

Vel møtt!